leer
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
Начало
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0

Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩ Печат Е-мейл
        Н А Р Е Д Б А

        ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
        НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ В
        ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ПРОДАЖБАТА ИМ

        Приложение към Решение № 49, взето с Протокол
        № 7 от 22 март 2005 г., доп. с Р. № 72, Пр. № 5
        от 23 март 2006 г., изм. и доп. с Р. № 462,
        Пр. № 23 от 14 декември 2006 г.


        Г л а в а  п ъ р в а

        ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

        Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за установяване на
жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища за отдаване под наем,
ведомствени и резервни жилища на община Пловдив, както и условията и редът за
продажбата им.
        Чл. 2. (1) По своето предназначение общинските жилища са:
        1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
        2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти
са отчуждени за общински нужди;
        3. ведомствени;
        4. резервни.
        (2) Жилищата по ал. 1 се определят от Общинския съвет по предложение на
кмета на общината и могат да се променят съобразно потребностите в общината.
        (3) Не се допуска пренаемане на общински жилища.
        (4) Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди
се забранява.
        (5) Забраната по ал. 4 не се прилага в случаите, когато общината
разполага със свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се
граждани, отговарящи на условията по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС. В тези случаи
използването на общински жилища за нежилищни нужди е допустимо след промяна на
предназначението им по реда на ЗУТ и след решение на Общинския съвет.
        Чл. 3. (1) Кметът на общината чрез дирекция "Управление и разпореждане
с общинската собственост и жилищна политика" организира, ръководи и контролира
управлението на застроените и незастроени общински жилищни и вилни имоти, на
жилищата, предназначени за продажба, на резервните и ведомствените жилища на
община Пловдив.
        (2) Кметовете на райони организират и ръководят управлението на жилища
- общинска собственост, предназначени за отдаване под наем.
        (3) Незастроените урегулирани поземлени имоти, предназначени по ПУП за
индивидуално жилищно или вилно строителство, се считат съответно за жилищни или
вилни имоти.
        Чл. 4. По реда на тази наредба се извършва настаняване в жилища,
предназначени за отдаване под наем, в резервни и ведомствени общински жилища.

        Г л а в а  в т о р а

        НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА ОТ ФОНД
        "НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ"

        Чл. 5. (1) Жилищата за отдаване под наем са определените с решение на
Общинския съвет.
        (2) Не се допуска настаняване под наем в свободни общински жилища,
определени от Общинския съвет за продажба.
        Чл. 6. (1) В жилища за отдаване под наем се настаняват:
        1. лица с жилищни нужди, установени по реда на тази глава;
        2. наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство,
надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция;
        3. лица, жилищата на които са възстановени на бившите им собственици по
реда на чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени
недвижими имоти.
        (2) По изключение, с решение на Общинския съвет, в жилища от фонд
"Настаняване под наем" могат да бъдат настанявани спортни, културни, научни и
други изявени деятели и личности на община Пловдив, когато те и членовете на
семейството им не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти на
територията на община Пловдив, освен когато същите са освидетелствани със
заповед по реда на чл. 195 от ЗУТ.
        Чл. 7. (1) Право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински
жилища от фонд "Настаняване под наем" по чл. 6, ал. 1 имат нуждаещи се от
жилище български граждани и техните семейства, когато всички отговарят
едновременно на следните условия:
        1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, освен
когато същите са освидетелствани със заповед по реда на чл. 195 от ЗУТ;
        2. не са носители на право на строеж, включени в индивидуално или
групово жилищно строителство, или член-кооператори в жилищностроителна
кооперация;
        3. (доп. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) не притежават жилищен
или вилен урегулиран поземлен имот в районите на населени места от 0, I и II
функционален тип; урегулиран поземлен имот в курортните зони и комплекси и във
вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица или идеални части
от такъв имот, които вследствие на делба и промяна на ПУП биха могли да бъдат
обособени в самостоятелен урегулиран поземлен имот съгласно нормите на чл. 19
от ЗУТ;
        4. не притежават нежилищни имоти, предназначени за търговска или
стопанска дейност, или идеални части от такива имоти (фабрики, работилници,
магазини, ателиета, складове и др.);
        5. не са носители на право на ползване върху жилищен или вилен имот по
т. 1 или реално обособена част от такъв имот, както и да не са извършвали отказ
от учреденото, отстъпено или запазено в тяхна полза право на ползване след
13 март 1990 г.;
        6. не са прехвърляли имоти по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 на други лица
след 13 март 1990 г. с изключение на прекратяване на съсобственост, или дарение
в полза на държавата или общината;
        7. (отм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)
        8. (доп. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) една четвърт от общия
годишен доход на гражданите и техните семейства/домакинства не може да покрие
разхода за минималната пазарна годишна наемна цена, определена съобразно
Методиката за определяне на наемните цени на общинските жилища, приета с
решение на Общинския съвет, за жилище, съответстващо на нуждите му, съгласно
нормите за жилищно задоволяване, определени с чл. 19;
        9. (доп. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) имат настоящ и
постоянен адрес на територията на община Пловдив, като към момента на
картотекиране адресната им регистрация в гр. Пловдив е без прекъсване за
последните 5 години;
        10. наемното правоотношение за общинско жилище, в което са били
настанени като общински наематели, не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3
и 4 от Закона за общинската собственост, с изключение на чл. 46, ал. 1, т. 1 от
ЗОС - след издължаване на дължимите суми.
        (2) Обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 1-9 се установяват с декларация
на гражданите, към която се прилагат съответните документи, удостоверяващи
всяко едно от декларираните обстоятелства, а по т. 10 - от комисията по чл. 12,
ал. 1, съответно по чл. 12, ал. 3 от настоящата наредба.
        Чл. 8. (Отм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)
        Чл. 9. (1) Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл. 7,
се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както
следва:
        1. незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища
нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;
        2. живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в
санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по
установения ред;
        3. семейства и/или домакинства, живеещи въз основа на свободно
договаряне;
        4. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл. 19.
        (2) (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Заемането на
помещенията по ал. 1, т. 1, 2 и 4 е основание за еднократно установяване и
степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им обитаване от други
лица не поражда права за ново определяне на жилищната нужда.
        (3) При невъзможност да бъде определена група жилищна нужда в случаите,
когато не са налице хипотезите на чл. 9, ал. 1, т. 1-4, на лицата се отказва
картотекиране, макар същите формално да отговарят на условията на чл. 7.
        (4) При отказ за картотекиране по реда на ал. 3 лицето има право да
подаде нова молба за картотекиране само при промяна на жилищните условия.
        (5) (Нова с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) При картотекиране на
семейства и/или домакинства, живеещи въз основа на свободно договаряне, групата
жилищна нужда се определя на цялото домакинство.
        Чл. 10. (1) В районите на община Пловдив се съставят и поддържат
картотеки на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на
условията по чл. 7.
        (2) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз
основа на молба и декларация по образец, утвърден от кмета на общината, в която
се посочват:
        1. броят, трите имена, възрастта, семейното положение и
продължителността на адресната регистрация на членовете на семейството;
        2. имотно състояние по чл. 7, ал. 1, т. 1-5;
        3. извършвани сделки с недвижими имоти;
        4. (изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) материално положение по
чл. 7, ал. 1 т. 8; (общ годишен доход на членовете на семейството за
предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи
от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд
под наем, земеделски земи под аренда и др.);
        5. жилищните условия, при които живее семейството към момента на
представяне на молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера
и собствеността на обитаваните помещения, брой съжителстващи семейства;
        6. данни за родителите на картотекираните - трите имена, имотно
състояние, месторождение, местоживеене и настояща адресна регистрация;
        7. данни за предишни картотеки.
        Чл. 11. (1) Молбата за картотекиране и декларацията по чл. 10, ал. 2 се
подават до кмета на съответния район по местоживеене.
        (2) Декларацията се подава лично от молителя или от пълномощник с
изрично нотариално заверено пълномощно в съответната районна служба "Жилищно
настаняване".
        (3) (Отм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)
        Чл. 12. (1) Кметовете на райони назначават комисии за картотекиране на
нуждаещи се граждани, в които се включват служители от общинската администрация
(технически специалисти, юристи, лекари и др.).
        (2) Комисиите по ал. 1 комплектоват и разглеждат в тримесечен срок
подадените молби и декларации за картотекиране.
        (3) Кметът на община Пловдив назначава комисия за осъществяване на
вътрешнослужебен административен контрол върху дейността на районните комисии
по чл. 12, ал. 1 и службите "Жилищно настаняване" по райони.
        (4) Решенията на комисиите по чл. 12, ал. 1 и ал. 3 се оформят в
протокол, който се утвърждава от кмета на района, съответно от кмета на община
Пловдив.
        (5) Утвърдените от съответния районен кмет решения на районните комисии
по чл. 12, ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК) пред комисията по чл. 12, ал. 3 при община Пловдив, а утвърдените
от кмета на община Пловдив решения на комисията по чл. 12, ал. 3 при община
Пловдив подлежат на обжалване по реда на АПК.
        Чл. 13. (1) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни
до 31 декември на всяка календарна година да подават нова декларация по чл. 10,
ал. 2.
        (2) При промяна на данните по чл. 10, ал. 2 и на условията по чл. 7
през текущата година, гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са
длъжни в едномесечен срок да уведомят писмено съответната служба "Жилищно
настаняване".
        (3) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 и ал. 2 се счита, че
жилищната нужда на лицата е отпаднала и картотеката се архивира.
        Чл. 14. Гражданите, посочили неверни данни или несъобщили в
декларациите съответните обстоятелства, носят отговорност съгласно чл. 313 от
Наказателния кодекс и не подлежат на ново картотекиране.
        Чл. 15. Изваждат се от картотеката лицата, неотговарящи на условията по
чл. 7 от настоящата наредба, и настанените в общинско жилище. Изваждането от
картотеката става въз основа на решение на съответната комисия.
        Чл. 16. Поредността по групи на картотекираните граждани се актуализира
всяка година при положение, че същите са изпълнили задължението си по чл. 13.
        Чл. 17. (1) Въз основа на определената към 31.12. на предходната година
поредност по групи жилищна нужда, броя и вида на жилищата, които ще се
разпределят през годината, комисиите по чл. 12, ал. 1 изготвят проект за
годишен списък по райони на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.
        (2) Въз основа на представените от районните комисии проекти, комисията
по чл. 12, ал. 3 при община Пловдив обобщава и изготвя проекта за единен
годишен списък за община Пловдив на гражданите, които ще бъдат настанени под
наем.
        (3) При изготвяне на списъка по ал. 2 се вземат предвид броят и видът
на новоизградените общински жилища, на тези, които се очаква да бъдат
освободени през годината, и на придобитите по силата на сключени договори и на
други правни сделки.
        (4) Проектосписъкът се обявява до 20.02. на текущата година на
определеното за целта място в община Пловдив.
        (5) В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят
възражения и искания по списъка. Постъпилите възражения и искания се разглеждат
в едномесечен срок от кмета на община Пловдив.
        (6) Утвърденият от него списък може да се обжалва пред Общинския съвет
в 7-дневен срок от обявяването му. Общинският съвет се произнася по жалбите на
следващото заседание, но не по-късно от 2 месеца след изтичане на срока за
обжалване и решението му е окончателно.
        Чл. 18. (1) (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Настаняването
на гражданите и техните семейства/домакинства в общинско жилище се извършва по
поредността на утвърдения списък по чл. 17, ал. 2 и съгласно нормите на чл. 19.
        (2) Настаняването на гражданите по списъка по чл. 17, ал. 2 продължава
и след приключване на календарната година, до утвърждаването на нов списък за
следващата година.
        (3) Гражданите, включени в списъка от предходната година и неполучили
жилище, се включват в началото на списъка през текущата година при спазване на
установената поредност при положение, че същите са изпълнили изискванията по
чл. 13 и отговарят на условията по чл. 7.
        (4) Настаняването се извършва със заповед на кмета на съответния район,
в който се намира предоставеното под наем жилище.
        (5) В заповедта за настаняване се посочват: трите имена и ЕГН на
настаненото лице, броят, трите имена и ЕГН на членовете на семейството/
домакинството, вида, местонахождението и границите на жилището, срока за
настаняване и начина за определяне на наемната цена.
        (6) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за
наем между управителя на ОП "Жилфонд" и настаненото лице, в който се определя:
редът за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на страните,
наемната цена, срока, отговорността при неизпълнение, поддържането (текущи и
основни ремонти) и др. условия по наемното правоотношение.
        (7) (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Гражданите, настанени
под наем в жилища за отдаване под наем, представят ежегодно до 31.12. на
текущата година, декларации за обстоятелствата по чл. 7 от наредбата.
Декларациите се представят лично или чрез пълномощник с изрично нотариално
заверено пълномощно в съответната служба "Жилищно настаняване" към районните
администрации. Неизпълнението на това задължение води до започване на процедура
за прекратяване на договора за наем.
        Чл. 19. (1) Установяват се следните норми за жилищно задоволяване:
        1. на едночленно семейство - до 25 кв. м жилищна площ;
        2. на двучленно семейство/домакинство - до 40 кв. м жилищна площ;
        3. на тричленно и четиричленно семейство/домакинство - до 55 кв. м
жилищна площ;
        4. на семейство/домакинство с 5 и повече членове - до 15 кв. м жилищна
площ в повече за следващите членове;
        (2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и
детето, което ще се роди.
        (3) Допустимо е надхвърляне на нормите за жилищно задоволяване до
5 кв. м жилищна площ, като за същите се заплаща по-висока наемна цена.
        (4) Надхвърлянето на нормите по ал. 3 следва да се отчита само при
настаняване в общинско жилище под наем с оглед заплащането на пазарна наемна
цена, но не и при определяне на група жилищна нужда при картотекиране.
        Чл. 20. (1) В едно жилище се настанява само едно семейство/домакинство.
        (2) Две или повече семейства/домакинства могат да се настаняват в едно
жилище само с изрично писмено съгласие.
        (3) Когато поради намаляване на броя на членовете на семейството същото
не покрива нормите за настаняване, в едномесечен срок, а в случай на смърт - в
3-месечен срок, наемателите подават молба за настаняване в друго жилище
съобразно нормите по чл. 19. В случай че наемателите не направят искане в
посочените срокове, органът по настаняване издава служебно настанителна заповед
за жилище, отговарящо на нормите за настаняване. Ако в едномесечен срок от
връчване на заповедта наемателите не заемат определеното им жилище, заповедта
се отменя, а наемното правоотношение за заеманото досега жилище се прекратява.
        Чл. 21. Преди издаване на настанителната заповед гражданите подават
нова декларация за обстоятелствата по чл. 7. Настаняване се извършва само при
положение, че всички членове на семейството/домакинството отговарят на чл. 7.
        Чл. 22. Настанителната заповед има действие за всички членове на
семейството и/или домакинството на настанения.
        Чл. 23. Заповедта се връчва по реда на ГПК и има действие от датата на
фактическото предаване на жилището. В съобщението се насрочва дата на
фактическото предаване.
        Чл. 24. Влезлите в сила заповеди се изпълняват от ОП "Жилфонд". Ако в
едномесечен срок от връчване на заповедта наемателите не заемат посоченото
жилище, органът, издал заповедта, я отменя, като картотеката на лицето се
архивира.

        Г л а в а  т р е т а

        НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА
        ОТ ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

        Чл. 25. (1) В резервните жилища се настаняват под наем за срок не
по-дълъг от две години лица, чийто настоящ адрес е на територията на община
Пловдив и с непрекъсната адресна регистрация в гр. Пловдив не по-малко от две
години:
        1. жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на
природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване, когато
същите се намират на територията на община Пловдив;
        2. в семействата на които са налице остри социални и здравословни
проблеми.
        (2) С решение на Общинския съвет в резервни жилища могат да се
настаняват и кметове и заместник-кметове, които нямат жилище на територията на
община Пловдив - за времето, през което заемат съответната длъжност.
        Чл. 26. (1) Право да кандидатстват за настаняване в жилища от фонд
"Резервен", имат български граждани, по отношение на които освен посочените в
чл. 25, ал. 1 предпоставки са налице и следните обстоятелства:
        1. не притежават друго жилище, вила или реално обособена част от такива
имоти;
        2. не са носители на ограничено вещно право на ползване върху жилищен
или вилен имот по т. 1 или реално обособена част от такива имоти, както и да не
са извършвали отказ от учреденото, отстъпено или запазено в тяхна полза право
на ползване след откриване на предпоставките по чл. 25, ал. 1 за настаняване в
жилище от фонд "Резервен";
        3. (отм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)
        4. една четвърт от общия годишен доход на семейството/домакинството, не
може да покрие разхода за минималната пазарна годишна наемна цена, определена
съобразно Методиката за определяне на наемните цени на общинските жилища,
приета с решение на Общинския съвет, за жилище, съответстващо на нуждите му,
съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени с нормите по чл. 19;
        5. имат настоящ адрес на територията на община Пловдив, като адресната
им регистрация в гр. Пловдив е не по-малко от две години без прекъсване.
        (2) Обстоятелствата по чл. 26, ал. 1 се установяват с декларация на
гражданите, към която се прилагат съответните документи, удостоверяващи всяко
едно от декларираните обстоятелства.
        (3) (Отм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)
        Чл. 27. (1) Кандидатстването за настаняване под наем в жилище от фонд
"Резервен" се извършва въз основа на молба и декларация по образец, утвърден от
кмета на общината, в която се посочват:
        1. броят, трите имена, възрастта, семейното положение и адресната
регистрация на членовете на семейството;
        2. основанието, въз основа на което се иска настаняване в жилище от
фонд "Резервен";
        3. имотно състояние по чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 2;
        4. (изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) материално положение по
чл. 26, ал. 1, т. 4 (общ годишен доход на членовете на семейството за
предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи
от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд
под наем, земеделски земи под аренда и др.);
        5. жилищните условия, при които живее семейството към момента на
представяне на молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера
и собствеността на обитаваните помещения, брой съжителстващи семейства.
        (2) Гражданите, посочили неверни данни или несъобщили в декларациите
съответните обстоятелства, носят отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния
кодекс и не подлежат на картотекиране по общия ред.
        Чл. 28. (1) (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Молбата за
настаняване в жилище от фонд "Резервен" се подава до кмета на община Пловдив
или до кмета на съответния район по местоживеене.
        (2) (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Декларацията по
чл. 27, ведно с необходимите към нея документи, се представят лично или чрез
пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно в съответната служба
"Жилищно настаняване" към районните администрации.
        (3) (Отм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)
        Чл. 29. Постъпилите молби и декларации за настаняване в жилище от фонд
"Резервен" се разглеждат най-късно в 2-месечен срок от постъпването им от
районната комисия по чл. 12, ал. 1 с оглед установяване на обстоятелствата по
чл. 26, ал. 1, след което с мотивирано становище и предложение за настаняване в
жилище от фонд "Резервен" се изпращат за разглеждане от комисията по чл. 30 при
община Пловдив.
        Чл. 30. (1) Кметът на община Пловдив назначава комисия за разглеждане
на постъпилите от районните администрации преписки за настаняване в жилища от
фонд "Резервен", която установява дали по отношение на лицата са налице
предпоставките и условията за временно настаняване под наем в жилища от този
фонд.
        (2) Решенията на комисията се оформят в протокол, който се утвърждава
от кмета на община Пловдив.
        (3) Утвърдените от кмета на община Пловдив решения на комисията
подлежат на обжалване по реда на АПК.
        Чл. 31. (1) Настаняването под наем на одобрените за настаняване в
жилище от фонд "Резервен" лица се извършва съобразно нормите за жилищно
задоволяване, установени в чл. 19 от настоящата наредба, със заповед на кмета
на община Пловдив.
        (2) В заповедта за настаняване се посочват: трите имена и ЕГН на
настаненото лице, броят, трите имена и ЕГН на членовете на семейството/
домакинството, вида, местонахождението и границите на жилището, срока за
настаняване и начина за определяне на наемната цена.
        (3) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за
наем между управителя на ОП "Жилфонд" и настаненото лице, в който се определя:
редът за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на страните,
наемната цена, срока, отговорността при неизпълнение, поддържането (текущи и
основни ремонти) и др. условия по наемното правоотношение.
        (4) Гражданите, настанени под наем в резервни жилища, са длъжни при
промяна на данните по чл. 26 в едномесечен срок да уведомят писмено съответната
служба "Жилищно настаняване", като попълнят нова декларация.
        Чл. 32. (1) В едномесечен срок преди изтичане на 2-годишния срок за
настаняване по чл. 25, ал. 1 наемното правоотношение се прекратява със заповед
на кмета на община Пловдив, считано от датата на изтичане на срока за
настаняване, и резервното жилище се изземва по реда на чл. 65 от ЗОС със
заповед на кмета на съответния район.
        (2) (Отм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)
        Чл. 33. При настаняване под наем в жилища от фонд "Резервен" се
прилагат съответно правилата, установени в чл. 20-24 от настоящата наредба.

        Г л а в а  ч е т в ъ р т а

        НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ЖИЛИЩА
        ОТ ФОНД "ВЕДОМСТВЕН"

        Чл. 34. (Доп. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) В жилища от фонд
"Ведомствен" се настаняват служители от администрацията на община Пловдив или
звената на бюджетна издръжка, ако те или членовете на семейството им не
притежават или не са се разпореждали с такива три години преди подаване на
молбата за настаняване жилище или вила или идеални части от такива имоти на
територията на община Пловдив, освен когато същите са освидетелствани със
заповед по реда на чл. 195 от ЗУТ.
        Чл. 35. Кандидатстването за настаняване под наем в жилище от фонд
"Ведомствен" се извършва въз основа на молба и декларация по образец, утвърден
от кмета на община Пловдив, в която се посочват:
        1. броят, трите имена, възрастта, семейното положение и адресната
регистрация на членовете на семейството;
        2. длъжността, която лицето заема в структурата на администрацията или
звеното на бюджетна издръжка;
        3. продължителността на трудовия/служебния стаж в администрацията на
община Пловдив или звеното на бюджетна издръжка;
        4. имотното състояние по чл. 34;
        5. общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година,
формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари,
търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем,
земеделски земи под аренда и др.;
        6. жилищните условия, при които живее семейството към момента на
представяне на молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера
и собствеността на обитаваните помещения, брой съжителстващи семейства.
        Чл. 36. Молбата за настаняване и декларацията по чл. 35 се подават до
кмета на съответния район - за служителите от районните администрации на община
Пловдив, и до кмета на община Пловдив - за служителите от администрацията на
община Пловдив и звената на бюджетна издръжка.
        Чл. 37. (1) Постъпилите молби и декларации за настаняване в жилище от
фонд "Ведомствен" на служителите от общинската администрация се разглеждат от
комисията по чл. 12, ал. 1 - за служителите от районната администрация, и от
комисията по чл. 12, ал. 3 - за служителите от администрацията на община
Пловдив, с оглед установяване на обстоятелствата по чл. 34, след което с
мотивирано становище и предложение за настаняване под наем в жилище от фонд
"Ведомствен" се изпращат за разглеждане от комисията по чл. 38.
        Чл. 38. (1) Кметът на община Пловдив назначава комисия за одобряване и
класиране на служителите от общинската администрация, кандидатстващи за
настаняване под наем в жилище от фонд "Ведомствен".
        (2) Решенията на комисията се оформят в протокол, който се утвърждава
от кмета на община Пловдив.
        (3) Утвърдените от кмета на община Пловдив решения на комисията
подлежат на обжалване по реда на АПК.
        Чл. 39. (1) Настаняването под наем на одобрените от комисията по чл. 38
служители от общинската администрация за настаняване в жилище от фонд
"Ведомствен" се извършва със заповед на кмета на община Пловдив.
        (2) Настаняването под наем на служители от звената на бюджетна издръжка
в жилище от фонд "Ведомствен" се извършва със заповед на кмета на община
Пловдив след решение на Общинския съвет.
        (3) В заповедта за настаняване се посочват: трите имена и ЕГН на
настаненото лице, броят, трите имена и ЕГН на членовете на семейството/
домакинството, вида, местонахождението и границите на жилището, срока за
настаняване и начина за определяне на наемната цена.
        (4) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за
наем между управителя на ОП "Жилфонд" и настаненото лице, в който се определя:
редът за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на страните,
наемната цена, срока, отговорността при неизпълнение, поддържането (текущи и
основни ремонти) и др. условия по наемното правоотношение.
        (5) Служителите, настанени под наем във ведомствени жилища, както и
членовете на техните семейства, представят ежегодно до 31.12. на текущата
година декларации за обстоятелствата по чл. 34 от настоящата наредба.
        Чл. 40. При настаняване под наем в жилища от фонд "Ведомствен" се
прилагат съответно правилата, установени в чл. 20-24 от настоящата наредба.

        Г л а в а  п е т а

        ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИТЕ
        ПРАВООТНОШЕНИЯ

        Чл. 41. Наемните правоотношения се прекратяват поради:
        1. неплащане на наемната цена и/или на консумативните разноски за
повече от шест месеца;
        2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване,
основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитаваните помещения;
        3. нарушаване на добрите нрави;
        4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;
        5. прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на
настаненото във ведомствено жилище лице;
        6. изтичане на срока за настаняване;
        7. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;
        8. използване на жилището не по предназначение.
        (2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на органа, издал
настанителната заповед. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на
наемното правоотношение и срокът за опразване на жилището, който не може да
бъде по-дълъг от един месец.
        (3) При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал. 1,
т. 2 към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско
жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.
        (4) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред окръжен съд по реда на
АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не разпореди
друго.
        Чл. 42. (1) След влизане в сила на заповедта по ал. 2 на предходния
член, в случай че в срока за опразване на обитаваното жилище същото не бъде
освободено доброволно, кметът на района по местонахождение на жилището издава
заповед по чл. 65 от ЗОС за изземването му.
        (2) Заповедта се издава въз основа на констативен акт, съставен от
длъжностните лица по чл. 80, ал. 1 от ЗОС. В акта трябва да бъдат посочени
данни за: акта за общинска собственост, физическото или юридическото лице,
което владее или държи имота, основанието за това. Заповедта се връчва по реда
на ГПК.
        (3) Заповедта се изпълнява в присъствие на лицето, което владее или
държи общинския имот без основание, или в негово отсъствие, когато е надлежно
уведомено, като за изпълнителните действия се съставя протокол за изземване на
общинския имот, опис на наличните вещи и състоянието на иззетия имот.
        (4) Имуществото (вещите) по ал. 3 се съхранява в съответната районна
администрация на отговорно пазене, за срока на което лицето дължи заплащане на
обезщетение, включващо транспортни разходи и наем за съхраняване, определен
съгласно с тарифата, приета от Общинския съвет.
        (5) При необходимост заповедта се изпълнява със съдействието на
органите на полицията.
        (6) Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, като обжалването не
спира изпълнението й, освен ако съдът не разпореди друго.

        Г л а в а  ш е с т а

        ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

        Чл. 43. (1) Общинските жилища, включени във фонд "Продажба", могат да
бъдат продавани след решение на Общинския съвет на:
        1. правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ;
        2. лица, чийто жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на глава
трета от ЗОС с влязло в сила решение на Общинския съвет - Пловдив, за откриване
на производство по отчуждаване.
        (2) Общинските жилища от фонд "Настаняване под наем" и фонд
"Ведомствен" могат да бъдат продавани след решение на Общинския съвет на
настанените в тях общински наематели, отговарящи на условията за закупуване на
жилища, определени в тази глава.
        Чл. 44. (1) Общинският съвет по предложение на кмета на общината
определя броя, вида и местонахождението на жилищата, предназначени за продажба
на лицата по чл. 43, ал. 1, т. 1 и т. 2, като същите се отделят в два отделни
подфонда.
        (2) В жилищата по чл. 43, т. 1 и т. 2 не се допуска настаняване под
наем на общински наематели.
        Чл. 45. (1) Жилище от фонд "Настаняване под наем" може да бъде
продавано след решение на Общинския съвет на правоимащ наемател, ако са налице
следните условия:
        1. да е български гражданин;
        2. да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище от фонд
"Настаняване под наем";
        3. да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед
не по-малко от три години без прекъсване;
        4. да отговаря на нормите за настаняване по чл. 19;
        5. да е направил писмено искане за закупуване до кмета на общината;
        6. (нова с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) да няма неизплатени
задължения за наем и консумативни разноски.
        (2) (Доп. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Наемателите на
общински жилища, правоимащи от ЗУЖВГМЖСВ, включени в окончателния списък по
чл. 3 от същия закон, както и тези по чл. 6, ал. 2 от настоящата наредба, могат
да закупят жилището, в което са настанени, без да отговарят на условията по
т. 3 от предходната алинея.
        Чл. 46. (1) Ведомствените жилища на община Пловдив могат да бъдат
продавани само на служители от общинската администрация, настанени по реда на
глава четвърта от настоящата наредба.
        (2) Ведомствените жилища на общината могат да бъдат продавани след
решение на Общинския съвет на настанените в тях служители от общинската
администрация, които отговарят на следните условия:
        1. да е български гражданин;
        2. да отговаря за настаняване в общинско жилище от фонд "Ведомствен";
        3. да има не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската
администрация;
        4. да отговаря на нормите за настаняване по чл. 19;
        5. да е направил писмено искане за закупуване до кмета на общината;
        6. (нова с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) да няма неизплатени
задължения за наем и консумативни разноски.
        Чл. 47. (1) Молбите за покупка на общинско жилище по чл. 45 и чл. 46,
ал. 2, придружени с мотивирано становище на комисията по чл. 12, ал. 3 от
настоящата наредба, се разглеждат от разпоредителната комисия по чл. 48 от
НРПУРОИ, като се прилага редът, предвиден за продажба на общинските недвижими
имоти.
        (2) Цените на жилищата, предназначени за продажба, се определят по реда
на НЦОНИ, приета от Общинския съвет. Продажбата не може да се извърши на цена,
по-ниска от данъчната оценка на имота.
        Чл. 48. Не могат да се продават жилища, в които са настанени лица,
неотговарящи на условията по чл. 45 и чл. 46, ал. 2.
        Чл. 49. Жилищата от фонд "Резервен" не подлежат на продажба.
        Чл. 50. (Доп. с Р. № 72, Пр. № 5 от 23.03.2006 г.) Жилищата от фонд
"Ведомствен", в които са настанени служители от звената на бюджетна издръжка по
реда на глава четвърта, не подлежат на продажба, освен ако отговарят на
следните условия: да е български гражданин(ка), да има не по-малко от 5 години
непрекъснат трудов стаж в учреждението(институцията), от която е предложен за
настаняване под наем, редовно да е заплащал(а) определения наем, такси и
разноски за обитаваното жилище, да е направил писмено искане за закупуване на
жилището по определена от Общинския съвет цена.
        Чл. 51. (1) Жилищата, заемани от две или повече семейства,
представляващи домакинство, могат да се продават само в съсобственост, при
писмено съгласие на лицата.
        (2) Не могат да се продават жилища, в които са настанени две или повече
семейства, които не образуват домакинство.
        Чл. 52. Не могат да се продават общинските жилища в сгради, предвидени
за премахване за ново строителство по действащия ПУП или освидетелствани по
реда на чл. 195 от ЗУТ.
        Чл. 53. Замяната на общински жилища с нежилищни имоти се допуска само
ако има свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се
граждани, отговарящи на условията за настаняване под наем в жилища от фонд
"Настаняване под наем" и фонд "Резервен".

        Г л а в а  с е д м а

        АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        Чл. 54. Наемател на общинско жилище, който наруши забраната по чл. 2,
ал. 3 за неговото пренаемане, се наказва с глоба до 500 лева.
        Чл. 55. Който без законно основание завземе общинско жилище, се наказва
с глоба от 100 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.
        Чл. 56. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от
влизането им в сила за освобождаване на общинско жилище, се наказва с глоба от
100 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.

        ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        § 1. В едногодишен срок от влизането на настоящата наредба в сила
жилищата, разпределени във фонд "Оборотен", се прехвърлят във фонд "Настаняване
под наем" с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на община
Пловдив.
        § 2. Лицата, настанени в жилище от фонд "Оборотен", чиито жилища са
били отчуждени по реда на ЗТСУ и неполучили дължимото им се имотно обезщетение,
остават настанени в съответните общински жилища временно - до получаване на
обезщетението.
        § 3. Наемните правоотношения с наематели по предходния параграф се
прекратяват, когато наемател или член на неговото семейство притежава или
придобие собствено жилище или вила, освен когато същите са освидетелствани със
заповед по реда на чл. 195 от ЗУТ.
        § 4. Лицата, чиито жилища са били отчуждени по реда на ЗТСУ и
неполучили дължимото им се имотно обезщетение, на които не е била издадена
настанителна заповед за жилище от фонд "Оборотен" и които отговарят на
изискванията на § 3, се настаняват в жилище от фонд "Настаняване под наем"
временно - до получаване на дължимото обезщетение.
        § 5. "Семейство" по смисъла на ЗОС и на тази наредба са съпрузите и
ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.
        § 6. (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) "Домакинство" по
смисъла на тази наредба са живеещите заедно роднини по права линия без
ограничение в степените и роднините по съребрена линия от втора степен
включително.
        § 6а. (Нов с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) "Жилищна площ" по
смисъла на тази наредба е сборът от площите на помещенията в жилището с основно
предназначение - дневни, спални, детски стаи и столови (без кухни-столови),
измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи - стени и
колони.
        § 7. Съобщенията от компетентните органи до заинтересованите лица се
правят по реда на § 4 от ЗУТ.

        ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        § 8. В срок до 31.12.2005 г. лицата, картотекирани по реда на ППЗОС,
следва да актуализират картотеките си, като подадат нови молби и декларации по
реда на настоящата наредба. В противен случай извършеното по реда на ППЗОС
картотекране отпада и преписките се архивират.
        § 9. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не
противоречат на нормативен акт с по-висока юридическа сила.
        § 10. Настоящата наредба се приема на основание чл. 45а от Закона за
общинската собственост.
        § 11. Изпълнението на настоящата наредба се възлага на кмета на община
Пловдив и кметовете на райони.
        § 12. (Нов с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Навсякъде в
настоящата наредба Закона за административното производство се заменя с
Административнопроцесуалния кодекс.
 
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: