leer
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0

ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ I - ПЛОВДИВ ЕООД Печат Е-мейл
Приложение № 3 към Решение № 162, взето с Протокол № 18 от 18 май 2000 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

        Чл. 1. С този правилник се урежда устройството, дейността и вътрешния
ред на Медико-техническата лаборатория и произтичащите от това взаимоотношения
с пациенти и с други физически и юридически лица.
        Чл. 2. (1) Медико-техническата лаборатория се създава на основание
чл. 8, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 1 и във връзка с чл. 18, ал. 2 от Закона за
лечебните заведения и Заповед на МЗ № РД 09-520 от 1.11.1999 г.
        (2) На основание чл. 18, ал. 4 от Закона за лечебните заведения медико-
техническата лаборатория се ръководи от управител.
        Чл. 3. Пред трети лица медико-техническата лаборатория се представлява
от управителя, посочен в чл. 2, ал. 2.
        Чл. 4. Местонахождение на медико-техническата лаборатория -
гр. Пловдив, бул. Свобода № 15.

        II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

        Чл. 5. Предметът на дейност на лечебното заведение е извършване на
предписани от лекар (стоматолог) специфични технически дейности и производство
на специализирани медицински и помощни средства.
        Чл. 6. (1) Техническите дейности могат да се извършват:
        1. по договор със съответната Районна здравноосигурителна каса за
задължително осигурените лица;
        2. по договор с доброволни здравноосигурителни дружества за осигурените
от тях лица.
        3. чрез директно договаряне със стоматолог, съответно лекар при изрична
волеизява на пациента;
        4. по договор с други източници при осигурено финансиране.
        (2) 1. Дейностите, договаряни по чл. 6, ал. 1, т. 1 се определят чрез
Националния рамков договор и се конкретизират в договорите между Районната
здравноосигурителна каса и Медико-техническата лаборатория.
        2. Дейностите, договорени по реда на чл. 6, ал. 1, т. 2 се
конкретизират в договори, сключени между Медико-техническата лаборатория и
доброволното здравноосигурително дружество. В договора задължително се посочват
конкретните медико-технически дейности, съгласно лицензията на осигурителното
дружество.
        3. Дейностите по реда на чл. 6, ал. 1, т. 3 - чрез договаряне със
съответния стоматолог, съответно лекар.
        4. Дейностите, договорени по реда на чл. 6, ал. 1, т. 4 се определят
чрез договор между медико-техническата лаборатория и съответния финансов
източник.
        (3) Взаимоотношенията между стоматолога, съответно лекаря и медико-
техническата лаборатория се оформят документално чрез протоколи с описание на
исканите услуги.
        Чл. 7. Техническите дейности в медико-техническата лаборатория се
осъществяват:
        1. от правоспособни зъботехници с професионален опит и подчертани
нравствени качества;
        2. чрез използване на утвърдени от медицинската наука методи и средства
в областта на зъбопротезирането, застъпени в предмета на дейност на медико-
техническата лаборатория.
        Чл. 8. Професионалните взаимоотношения между медико-техническата
лаборатория и други лечебни заведения се основават на принципите на взаимно
уважение, професионална етика и лоялна конкуренция.
        Чл. 9. Работещите в медико-техническата лаборатория нямат право да
предоставят на трети лица данни, отнасящи се до личността и здравното състояние
на пациента.
        Чл. 10. (1) Апаратурата, инсталационните съоръжения и работните места в
лабораторията се обезопасяват съгласно изискванията на законовите разпоредби за
техническа и пожарна безопасност.
        (2) Санитарният режим на лабораторията се основава на действащите в
страната правила и норми.
        Чл. 11. Воденето на медицинска и счетоводна документация, както и
издаването на медицински документи се осъществява съгласно действащите в
страната законови разпоредби.
        Чл. 12. Информационната, документалната, счетоводната и снабдителската
дейност се осъществява от лица, познаващи законите, които уреждат тези
дейности.
        Чл. 13. Снабдяването на лабораторията с материали, инструменти и
консумативи се извършва чрез фирмите вносителки и специализираните магазини.
        Чл. 14. Заплащането на дейностите се извършва:
        А) за задължително осигурените лица - чрез РЗОК, за дейности,
съответстващи на договорите в Националния рамков договор;
        Б) за доброволно осигурени лица от съответното здравноосигурително
дружество по ред, посочен в договорите, сключени между медико-техническата
лаборатория и доброволното здравноосигурително дружество;
        В) от съответния финансов източник, с който медико-техническата
лаборатория е сключила договор за дейности, конкретизирани в договора;
        Г) директно от стоматолога, лекаря или пациента.
        Чл. 15. Заплащането на извършените дейности става:
        А) по утвърдените цени от НЗОК (за задължително осигуряване);
        Б) по договорените цени с доброволното здравноосигурително дружество
(за доброволно осигуряване);
        В) по договорените цени със съответния финансов източник (за лица,
ползващи се по договора);
        Г) за граждани извън А, Б, В, по цени, изготвени от медико-
техническата лаборатория (МТЛ) и съобразени със сложността на манипулациите,
стойността на труд и материали, амортизации и други непреки разходи, както и
съобразени с действащите за момента нормативни уредби за образуване на цени на
зъботехнически дейности.
        Чл. 16. Ценоразписът се поставя на видно място.
        Чл. 17. (1) Трудово-правните отношения между медико-техническата
лаборатория и наетите от нея медицински и немедицински служители се уреждат на
договорна основа, съгласно действащите в страната закони и законови разпоредби.
        (2) За всяка дейност, която се извършва в медико-техническата
лаборатория, се изработва индивидуална длъжностна характеристика.
        Чл. 18. В медико-техническата лаборатория не могат:
        1. да се извършват медико-технически дейности, които са забранени от
Закона за народното здраве;
        2. да се използват методи и средства, които противоречат на
медицинската наука и на изискванията за добра медицинска практика;
        3. да прекъсват дейността си (при договорни отношения с РЗОК) по
какъвто и да е повод, освен при възникване на аварийни ситуации. В тези случаи
медико-техническата лаборатория уведомява незабавно РЗОК, а чрез средствата за
масово осведомяване и обслужваното от нея население.
        Чл. 19. Всякакъв вид медико-технически дейности се извършват въз основа
на предписани такива от стоматолог, съответно лекар и със съгласието на
пациента или, ако той е недееспособен - със съгласието на негов законен
представител.
        Чл. 20. Медико-техническата лаборатория е длъжна:
        1. да води документация и издава медицински документи, определени с
Наредба на министъра на здравеопазването;
        2. да осъществява дейността си според правилата за добра медицинска
практика и стандартите за медико-техническа дейност при спазване на
професионалната тайна и правата на пациента;
        3. да предоставя информация за извършваната дейност, както и медико-
статистическа информация на Районен център по здравеопазване - Пловдив,
съгласно Наредба на министъра на здравеопазването, съгласувана с Националния
статистически институт;
        4. да уведомява Районен център по здравеопазване - Пловдив за всички
промени по извършваната регистрация на медико-техническата лаборатория в
7-дневен срок от настъпването им;
        5. да декларира по установения от закона ред пред данъчните власти
приходите и разходите на лабораторията.
        6. да уведомява писмено Районен център по здравеопазване - Пловдив, при
временно прекратяване на своята дейност и поставя съответната обява на видно
място.
        Чл. 21. При нарушаване правата на пациента и при некачествено
изпълнение на поръчката, пациентите имат право на жалби пред управителя на
лабораторията, професионално-съсловната организация, РЗОК и Министерство на
здравеопазването.

        III. УСТРОЙСТВО И ВЪТРЕШЕН РЕД

        Чл. 22. (1) В съответствие с предмета на дейност Медико-техническата
лаборатория е базирана, както следва:
        - сграда - бул. Свобода № 15;
        - сграда - ул. Цанко Дюстабанов № 47;
        - сграда - бул. Дунав № 100;
        - сграда - бул Цар Борис III Обединител № 53.
        (2) Ред за приемане на поръчката - поръчките се приемат по индивидуален
отпечатък, предоставен от стоматолога и със задание за начина на изработване и
вида на материала.
        (3) Време за изработване - по договаряне със стоматолога, в зависимост
от конструкцията, определена в отделна инструкция.
        (4) Рекламации - приемат се при допуснат дефект по технологичната
изработка на поръчката.
        Чл. 23. Всички медицински и немедицински служители в Медико-
техническата лаборатория се запознават с правилника за устройството, дейността
и вътрешния ред на лабораторията, като се задължават да го спазват.
        Чл. 24. Управителят носи цялостна отговорност по дейността на Медико-
техническата лаборатория.

        ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        § 1. Този правилник е съставен съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 1,
т. 2 от Закона за лечебните заведения.
        § 2. Правилникът подлежи на актуализация при необходимост.

 
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: